Cam Kết Tự Phá Dỡ Công Trình

Mau-giay-cam-ket-tu-pha-do-cong-trinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường ……………………..

Tôi tên là: ……………………………..…….. CMND số: …………….…………

ngày ……./……/……… do ………….……………………………… cấp.

Là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở (công trình) tại số: ……………………….

Đường: ……………………………, phường …………. quận ……………………

Theo Giấy chứng nhận số: ……………. ngày …….. do ……………………cấp.

Lý do xin cam kết: để xin cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở (công trình):………….. ……………………………..………. tại địa điểm nêu trên theo bản vẽ thiết kế do Công ty ………………………………………………………..

…………………… lập.

Xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự phá dỡ nhà ở, công trình xây dựng không điều kiện khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

Người viết cam kết

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)3 :

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

TM. UBND phường (xã, thị trấn)

Chủ tịch

Tải văn bản tại đây: 

tai-xuong